2014-03-07

SBJ 2014


SBJ  @ HASCO BUSE

 Yoshiaki Endo    Yuihito Aso   Techiko    Teruumi Fujita
 Techiko  & Yuto


Rocky      Yusaku Horii    Ryousuke Horii

Hasco Night
 TWELVE VIBS
Panchkun     Oonobukun     Dokun Manakachan    Yuichan

Kou Takikawa        Syuhei Sato     Yuihito Aso

LOVE&HATE with AZU